Publicatie

De publicatie Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed is het resultaat van vele formele en informele discussies die gevoerd zijn in het kader van een project dat DEN en Kennisland in 2009 in opdracht van het Ministerie van OCW hebben uitgevoerd. Het onderwerp businessmodellen is in korte tijd hoog op de erfgoedagenda gekomen en is  onderdeel van de beleidslijn van het Ministerie, gericht op deskundigheidsbevordering en professionalisering. Deze publicatie is bedoeld om erfgoedinstellingen te ondersteunen bij hun zoektocht naar nieuwe businessmodellen. Al vroeg in het project zijn de vier knelpunten geïdentificeerd die centraal staan in dit boekje: organisatie, ICT-infrastructuur, auteursrechten en verdienmodellen. Rondom deze vier thema’s zijn in de zomer van 2009  expertmeetings georganiseerd, met in totaal ca. 100 vertegenwoordigers uit de erfgoedsector, de overheid, de wetenschap, het onderwijs, de creatieve industrie en het bedrijfsleven. De uitkomsten van deze bijeenkomsten vormen de kern van dit boekje. Aanscherping van de bevindingen heeft plaatsgevonden tijdens een seminar in het najaar, in de Hermitage aan de Amstel.

De publicatie is gedrukt in de vorm van een werkboekje. Het boekje is officieel gepresenteerd tijdens DISH 2009. De eerste oplage van 500 exemplaren is inmiddels vrijwel volledig verspreid onder professionals in het erfgoedveld en andere betrokkenen.  Er is ook een Engelse vertaling van de publicatie gemaakt.
Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.