TOOLBOX

» TO THE ENGLISH TRANSLATION 

Bij businessmodel innovatie draait het om vernieuwing van het raamwerk dat een erfgoedinstelling hanteert voor het creëren van maatschappelijke en economische waarde. Zelden hangt dat raamwerk helemaal uitgetekend boven het bureau van de directeur. Toch heeft elke organisatie een businessmodel.

In de erfgoedsector wordt op grote schaal geëxperimenteerd met nieuwe digitale dienstenconcepten. Het zijn vaak kortdurende, verkennende initiatieven die met projectsubsidies worden gefinancierd. Om structureel de (potentiële) waarde van digitaal erfgoed te realiseren is een andere aanpak nodig. Eentje waarin gekoerst wordt op een meer structurele, duurzame integratie van nieuwe digitale dienstenconcepten in de manier waarop de erfgoedinstelling werkt. Er is businessmodel innovatie nodig.

Businessmodel innovatie in 7 stappen
In de BMICE-publicatie zijn 4 knelpunten gesignaleerd waar erfgoedinstellingen mee te maken krijgen als zij hun businessmodel wél op een meer strategische, structurele wijze willen innoveren om optimaal in te spelen op de digitale transitie. Het zijn knelpunten in de eigen organisatiestructuur, in de inzet van ICT, in de omgang met auteursrechten op collectiemateriaal, en in het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. Zie voor meer informatie en achtergronden de desbetreffende categorieën op deze website.

Het BMICE Stappenplan helpt om binnen erfgoedinstellingen aan de slag te gaan met het in kaart brengen van het businessmodel en bij het structureel verankeren van bestaande of nieuwe digitale dienstenconcepten in dat businessmodel. Het Stappenplan bestaat uit 7 stappen. Met het stappenplan willen we erfgoedinstellingen een ‘basispad’ aanreiken om businessmodel innovatie van de grond te krijgen, de knelpunten (zo goed mogelijk) te overwinnen of omzeilen, en de digitale transitie definitief te landen in de organisatie en activiteiten. Hoewel businessmodel innovatie een proces is dat bij tal van ontwikkelingen relevant kan zijn, is de aandacht binnen BMICE hoofdzakelijk gericht op de uitdaging van de digitale transitie in zijn verschillende facetten. Het stappenplan is een digitale toolbox die op termijn verder kan worden uitgebreid.

We nodigen jou uit om zulke aanscherpingen en uitbreidingen ook aan te dragen.

Downloads

Door naar het Stappenplan
» Randvoorwaarden bij het Stappenplan

» Introductie van het Stappenplan

» Stap 1: Business model mapping

» Stap 2: Product- of dienstenconcept uitwerken

» Stap 3: Fit & viability check

» Stap 4: Koers kiezen

» Stap 5: Actieplan vaststellen

» Stap 6: Uitvoeren

» Stap 7: Evalueren

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.