Introductie van het Stappenplan

Het BMICE Stappenplan bestaat uit 7 stappen. Het zijn stappen die regelmatig herhaald kunnen worden (zowel structureel als op incidentele basis) en die helpen om bestaande of nieuwe digitale dienstenconcepten structureel te verankeren in het businessmodel van de erfgoedinstelling. De hier aangeboden stappen zijn scherpgesteld op de erfgoedsector, en daarbinnen in het bijzonder op digitale diensten en producten. De methodiek is echter breder inzetbaar in de creatieve industrie.

Het Stappenplan ziet er zo uit:

Stap 1. Business model mapping. Deze stap bestaat uit het in kaart brengen van het bestaande businessmodel. Een absolute voorwaarde om iets te kunnen zeggen over welke innovaties wel en niet gewenst zijn.

Stap 2. Product- of dienstenconcept uitwerken. De tweede stap is het uitwerken van het product- of dienstenconcept dat aan de basis staat van de innovatie die de erfgoedinstelling zou willen doorvoeren.

Stap 3. Fit & viability check. In stap 3 wordt op het product- of dienstenconcept een ‘fit & viability check’ losgelaten, waarmee beoordeeld wordt of het concept past bij de organisatie en of het levensvatbaar is in de markt.

De fit & viability check vertelt op welke onderdelen van het bestaande businessmodel aanpassingen nodig zijn om het nieuwe product- of dienstenconcept succesvol en duurzaam te kunnen realiseren.

Stap 4. Koers kiezen. De vierde stap bestaat uit het maken van een keuze over het al dan niet realiseren van die aanpassingen.

Stap 5. Actieplan vaststellen. De vijfde stap is het vaststellen van de concrete acties die nodig zijn om de benodigde aanpassingen aan het businessmodel daadwerkelijk te realiseren.

Stap 6. Uitvoeren. In deze stap staan het uitvoeren van de aanpassingen en het product- of dienstenconcept centraal. Dit is de echte innovatiefase.

Stap 7. Evalueren. In Stap 7 wordt het nieuwe businessmodel opgetekend en het proces van businessmodel geborgd.

Wat is het Stappenplan niet?

Het Stappenplan is geen kant-en-klare oplossing voor knelpunten waar erfgoedinstellingen tegenaan kunnen lopen bij businessmodel. Verwacht niet dat het Stappenplan op afroep nieuwe inkomstenbronnen aanreikt, of de problematiek rond auteursrechten oplost. Het Stappenplan biedt een proces om gestructureerd met businessmodel innovatie aan de slag te gaan, en een handreiking om op sleutelmomenten beslissingen te nemen. In de publicatie ‘Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed’ is een aantal oplossingsrichtingen voor de grootste knelpunten opgenomen.

Ga naar een andere stap

» Randvoorwaarden bij het Stappenplan

» Introductie van het Stappenplan

» Stap 1: Business model mapping

» Stap 2: Product- of dienstenconcept uitwerken

» Stap 3: Fit & viability check

» Stap 4: Koers kiezen

» Stap 5: Actieplan vaststellen

» Stap 6: Uitvoeren

» Stap 7: Evalueren

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.